• CONTACTE
 • Cóodi Deontològic dels Graduats Socials

  1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

   1. Les Normes Deontològiques contingudes en aquesta disposició, aprovades pel Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España i consentides per tots els Col·legis de Graduats Socials, tenen com a finalitat garantir la correcta execució de la professió de Graduat Social, establint normes generals de conducta i actuació professional a les que tot Graduat Social col·legiat ha de sometre's.
   2. Aquestes Normes Deontològiques són aplicables a tot Graduat Social col·legiat, sigui quin sigui el Col·legi al que pertany i la modalitat de col·legiació, sense perjuici de les exclusivament exigibles als Graduats Socials exercents, per compte propi o aliè, bé individualment, bé a través de despatxos col·lectius o de les societats professionals previstos a la Llei i en els Estatuts Generals, sense perjudici que cada Col·legi pugui ampliar-les o complementar-les amb les seves pròpies normes específiques, fruït de les seves pròpies tradicions, les quals hauran de ser, en la mesura que sigui possible, interpretades i aplicades de conformitat amb les d'aquest Codi.
   3. Sense perjudici dels deures establerts en aquest Codi, els Graduats Socials estaran obligats també al més estricte compliment de totes aquelles normes relatives a la professió, ja siguin les de l'ordenament jurídic general o les de l'específic de l'organització col·legial.
   4. Tots els Graduats Socials col·legiats hauran de conèixer les presents Normes Deontològiques sense que la seva ignorància eximeixi del seu compliment. La inobservànça d'aquestes normes pel Graduat Social constitueix una infracció disciplinària en els termes i amb l'abast previstos en els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials de Graduats Socials, aprovats per Reial Decret 1415/2006, d'1 de desembre.
  2. PRINCIPIS FONAMENTALS

   Són principis fonamentals que han de presidir l'exercici professional del Graduat Social els següents:

   1. Independència. La independència del Graduat Social en l'exercici de la seva professió, portant-la a terme sense estar sotmès a cap pressió i sense resultar afectat pels seus propis interessos o influències exteriors, constitueix la garantia que els interessos del client seran defensats amb objectivitat.
   2. Integritat. El Graduat Social ha de ser èticament íntegre, veraç, lleial i diligent en l'acompliment de la seva funció.
   3. Dignitat. El Graduat Social ha d'actuar conforme a les normes d'honor i de dignitat de la professió.
   4. Interès del client. El Graduat Social ha de defensar amb diligència els interessos del seu client, inclús quan els mateixos resultin contraposats als seus propis, als d'un col·lega o a aquells de la professión en general.
   5. Secret professional. El Graduat Social té el dret i el deure de guardar secret professional de tots els fets i notícies que conegui per raó de la seva actuació professional, dels temes posteriorment regulats en aquest Codi.
   6. Incompatibilitats. El Graduat Social ha de respectar el règim d'incompatibilitats vigent en cada moment per a l'exercici de la professió.
   7. Responsabilitat social. El Graduat Social ha de tenir present en tot moment el caràcter de la seva comesa com servei a la societat.
   8. Inviolabilitat. La inviolabilitat del Graduat Social a les seves actuacions davant l'Administració de Justícia empara la seva llibertat d'expressió i el dret a la defensa, que hauran de ser exercits de forma responsable.
  3. OBLIGACIONS DEL GRADUAT SOCIAL EN RELACIÓ AMB EL COL·LEGI

   El Graduat Social està obligat:

   1. A complir els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials de Graduats Socials i els Estatuts del Consell Autonòmic i del Col·legi al que pertany, així com els Reglaments de Règim Interior, les disposicions generals o particulars, acords i decisions adoptats pels òrgans corporatius dins de la seva competència.
   2. A complir les Normes vigents d'aplicació a la professió de Graduat Social.
   3. A participar i col·laborar, en la forma reglamentàriament prevista, en les tasques, actes i òrgans col·legials i en especial:
    1. A assistir personalment, excepte impossibilitat justificada, a les Juntes Generals que se celebren en el Col·legi i a participar en les eleccions que reglamentàriament han de portar-se a terme.
    2. A atendre, amb la màxima diligència, les comunicacions i citacions emanades dels òrgans de govern del Col·legi, o dels seus membres, en l'exercici de les seves funcions.
   4. A exercir amb zel i eficàcia els càrrecs pels que siguin elegits i a participar en les comissions quan siguin requerits per la Junta de Govern.
   5. A contribuir al manteniment econòmic de les càrrregues col·legials i a satisfer, dins del termini reglamentari, les quotes, derrames i demés càrregues socials i contribucions econòmiques de caràcter corporatiu a les que la professió es trobi subjecta.
   6. A guardar consideració, respecte i lleialtat als titulars dels òrgans de govern del Consejo General i del respectiu Col·legi, complint els acords adoptats pels mateixos i als membres que els composin quan actuïn en tal qualitat.
   7. A comunicar al Col·legi les circumstàncies personals de rellevància que afectin la seva situació professional i, en especial, a comunicar les suplències en les funcions professionals per motiu de malaltia, absència o qualsevol altra causa.
   8. A denunciar al Col·legi tot acte d'intrusisme del que tingui coneixement, així com els casos d'exercici il·legal de la professió.
   9. A notificar a la Secretaria del respectiu Col·legi els canvis de domicili dins del termini dels trenta dies següents a que aquest canvi s'hagi produït.
   10. A comparèixer davant la Junta de Govern o davant les comissions del Col·legi quan fossin requerits.
   11. Si fos membre de la Junta de Govern del Col·legi o membre del Plenari del Consell General haurà de guardar secret de les deliberacions i assumptes que es tractin en la Junta o en el Plenari.
  4. OBLIGACIONS EN LES RELACIONS ENTRE ELS COL·LEGIATS

   1. Les relacions entre Graduats Socials han d'estar presidides per la integritat, la veracitat, la lleialtat i el mutu respecte.
   2. Els Graduats Socials, a les seves relacions i en interès dels seus respectius clients, hauran d'actuar encaminats a evitar procediments judicials inútils.
   3. El Graduat Social s'abstendrà d'efectuar al·lusions personals en perjudici d'altres col·legiats, evitant especialment tota manifestació personal respecte del Graduat Social que defengui interessos contraposats.
   4. El Graduat Social haurà d'exigir dels seus clients el degut respecte vers els Graduats Socials defensors d'interessos contraposats als seus.
   5. El Graduat Social amb major experiència professional haurà de prestar desinteressadamente orientació i consell als col·legiats de recent incorporació que ho sol·licitin. Recíprocament, aquests tenen el dret i el deure de requerir consell i orientació als Graduats Socials experimentats a fi d'evitar que per desconeixement o error resulti danyat l'interès del client.
   6. El Graduat Social s'haurà d'abstenir de qualsevol pràctica de competència il·lícita.
   7. El Graduat Social haurà de sol·licitar la vènia del company en els casos i en la forma prevista en la Norma 9 d'aquest Codi.
   8. Tot Graduat Social haurà d'actuar professionalment en tota ocasió sota el seu nom i cognoms, sense perjudici de la possibilitat d'exercici de la professió en despatxos col·lectius o a través de societats professionals, en els termes previstos a la Llei i en els Estatuts Generals, sense encobrir amb la seva actuació o amb la seva firma comportaments il·legals o contraris als deures professionals ni actuacions de persones que no estiguin degudament legitimades per a l'exercici de la professió, així com activitats intrusistes de qualsevol tipus.
    En tot cas el Graduat Social ha de procurar desenvolupar el seu exercici professional sota la llegenda “Graduat Social”, que haurà d'anteposar a altres de legítim ús com la d'Assessor en la matèria corresponent. És a dir, el Graduat Social ha de vetllar per tal que tant a la seva placa identificativa de l'activitat professional, com a les targetes de visita, com a qualsevol altre signe publicitari, figuri com a llegenda, a continuació del nom, “Graduat Social”, incloent-hi, en el seu cas, l'escut col·legial.
   9. Les reunions professionals entre Graduats Socials hauran de celebrar-se en el despatx del de més antiguitat en el Col·legi, a no ser que aquest declini l'oferiment. Aquelles reunions a les que assisteixin els seus respectius clients hauran de celebrar-se en un lloc que no suposi situació privilegiada per a cap dels que hi intervenen.
   10. El Graduat Social ha d'atendre amb la màxima urgència al company que el visiti al seu despatx o el truqui al seu telèfon, i amb preferència a qualsevol altra persona que guardi espera. En cas d'impossibilitat d'atenció immediata, haurà de deixar momentàniament les seves ocupacions per donar l'oportuna explicació al company.
   11. En tot cas, el Graduat Social haurà d'atendre d'immediat les comunicacions per qualsevol mitjà que rebi d'un altre Graduat Social.
   12. El Graduat Social que estigui negociant amb un company la solució extrajudicial d'un assumpte haurà de notificar al company el cessament de l'esmentada negociació abans de presentar la reclamació judicial.
  5. OBLIGACIONS EN LA SEVA RELACIÓ AMB ELS CLIENTS

   1. El Graduat Social exercirà en tot moment la seva professió amb el degut decor, dignitat i màxima professionalitat.
   2. El Graduat Social oferirà al client els seus coneixements, la seva experiència i la dedicació necessària per a l'adequada gestió dels assumptes que se li encarreguin, així com les indicacions i consells que puguin ser necessaris per a la millor solució dels mateixos.
   3. La relació del Graduat Social amb el cliente ha de fonamentar-se en una recíproca confiança i lleialtat.
   4. El Graduat Social només podrà encarregar-se d'un assumpte per mandat del client o per encàrrec d'un altre Graduat Social o altre professional.
   5. Quan legal o col·legialment estigui establert un sistema d'assistència als qui no tinguin recursos, el Graduat Social estarà obligat a representar als respectius interessats en els casos i termes previstos per la Llei i en les pròpies normes col·legials.
   6. El Graduat Social és lliure d'acceptar o rebutjar els assumptes que se l'encomanin, sense necessitat d'expressar els motius de la seva decisió, excepte en el cas de la norma anterior que haurà de justificar la seva decisió conforme a la normativa vigent.
   7. El Graduat Social haurà de ponderar el resultat previsible de l'assumpte encomanat i el seu cost aproximat i, quan aquest resulti desproporcionat amb l'esmentat resultat previsible, haurà d'expressar al client la seva opinió al respecte.
   8. Tot Graduat Social haurà d'actuar amb la deguda competència professional i dedicació a l'assumpte encomanat i no haurà d'acceptar major número d'encàrrecs que aquells que pugui atendre degudament ni que superin la capacitat, mitjans i coneixement de que disposi.
   9. El Graduat Social està obligat a protegir els interessos del seu client vetllant per ells en la mesura que no s'oposi als seus deures professionals.
   10. El Graduat Social no ha d'acceptar assumptes respecte dels que mantingui interessos contraposats. En especial:
    1. No ha d'acceptar assumptes en els que la part contrària estigui assistida per un altre Graduat Social o altre professional amb el que comparteixi despatx professional o estigui integrat en la mateixa societat de professionals.
    2. No ha d'acceptar l'assumpte d'un nou client si existeix el risc de violació del secret de les informacions donades per un antic client, o si el coneixement dels assumptes del seu antic client pot afavorir el nou client de forma injustificada.
   11. El Graduat Social que renunciï a la direcció dels assumptes d'un client, sempre i quan legalment es pugui, haurà d'executar abans del seu cessament els actes necessaris per evitar la pèrdua de drets d'aquell.
   12. El Graduat Social no ha d'obtenir clientela de forma deslleial. Són actes de captació deslleial de clientela:
    1. Utilitzar procediments publicitaris contraris a l'ètica professional.
    2. Fer ús de sistemes de mediació o comissió contraris a la normativa de lliure competència.
   13. El Graduat Social mai procedirà al cobrament dels seus honoraris amb càrrec a quantitats rebudes per compte del client, excepte autorització expressa d'aquest, ni retindrà documentació del client sota pretext de tenir pendent el cobrament d'honoraris.
   14. El Graduat Social conservarà sota la seva custòdia la documentació original que li hagi entregat el seu client, per un termini màxim de cinc anys des de la data que es verifiqui la transmissió del document, a no ser que hagin pactat expressament un termini major. Amb la finalitat de salvaguardar la integritat i confidencialitat d'aquests documents, implantarà totes aquelles mesures que resultin necessàries.

   El termini recollit amb caràcter de màxim en el paràgraf anterior s'entén d'aplicació sense perjudici de l'establert per qualsevol de les normes específiques o pactes contractuals que regulin o estableixin un termini diferent a l'establert en aquest article. D'igual forma la custòdia i l'eventual devolució dels documents al client, hauran de portar-se a terme seguint les esmentades normes.

  6. OBLIGACIONS EN RELACIÓ AMB ELS TRIBUNALS I LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES O LES ENTITATS GESTORES DE LA SEGURETAT SOCIAL

   1. Són obligacions del Graduat Social per amb els Òrgans Jurisdiccionals, les Administracions Públiques i les Entitats Gestores de la Seguretat Social:
    1. Guardar l'honradesa, lleialtat i veracitat quant al fons de les seves declaracions o manifestacions i el respecte quant a la forma de la seva intervenció.
    2. L'estricta col·laboració per al compliment de les finalitats jurisdiccionals, administratives i de la Seguretat Social.
    3. Guardar el degut respecte als funcionaris i a totes les persones al servei de les Administracions Públiques i la Seguretat Social que participen en l'Administració de Justícia i exigir la reciprocitat en tal correcció.
    4. Exigir als clients el respecte i tracte correcte amb els titulars dels òrgans administratius, els funcionaris de l'Administració Pública i de la Seguretat Social i amb els Magistrats, Jutges, Fiscals, Secretaris Judicials i demés persones que intervenen en l'Administració de Justícia.
    5. Complir i fer complir el principi de legalitat, fins i tot a costa de sacrificis i contratemps.
    6. Contribuir a la diligent tramitació dels assumptes i procediments amb estricta observança dels termes legals corresponents.
   2. En el decurs de les declaracions, vistes i altres actes davant els Jutjats i Tribunals, el Graduat Social ha de conciliar, en tot cas, la defensa dels interessos que li són confiats amb una absoluta correcció per la part contrària i pel professional que la representi, evitant tota al·lusió personal vers aquest últim o vers l'autoritat judicial.
   3. El Graduat Social ha de posar especial cura en el compliment de l'horari establert en les Administracions Públiques i en els assenyalaments i diligències judicials, així com exigir el seu compliment per part dels organismes administratius i l'Administració de Justícia.
   4. Si el Graduat Social considera que l'Autoritat, funcionari, Tribunal o Jutjat davant el que intervengui professionalment limita la seva independència o llibertat per complir els seus deures professionals o no li guarda la consideració deguda al prestigi i dignitat de la seva professió, podrà fer-ho constar així davant el propi òrgan administratiu, Jutjat o Tribunal i donar-ne compte a la Junta de Govern del seu Col·legi, que haurà de prestar-li el seu empar quan resulti justificat i necessari.
   5. El Graduat Social té dret a la plena llibertat en l'elecció de la línia d'assistència dels drets i interessos dels seus clients sense més limitacions que les establertes a les Lleis penals i en aquestes normes deontològiques.
   6. El Graduat Social que, per qualsevol circumstància, no pugui o hagi decidit no concórrer a una citació administrativa o d'una entita gestora de la Seguretat Social, en representació del seu client, o a una diligència judicial, haurà de comunicar-ho amb la deguda antel·lació al respectiu organisme o Jutjat i, en el seu cas, al company o companys que també hi intervinguin, per evitar-los esperes innecessàries. D'igual forma ha de procedir quan li consti la inassistència dels seus representats.
   7. És obligació del Graduat Social posar en coneixement de la Junta de Govern les conductes, tant dels Graduats Socials com dels membres de l'Administració Pública, Entitats Gestores de la Seguretat Social i Administració de Justícia que infringeixin les normes.
   8. El Graduat Social, haurà d'usar toga a les seves intervencions davant òrgans jurisdiccionals en audiència pública o en actes solemnes judicials sempre que així ho exigeixin les normes o la costum del lloc.
   9. El Graduat Social, quan sigui requerida la seva intervenció per a la defensa jurídica gratuïta en els termes previstos a la Llei reguladora, la prestarà amb escrupolós compliment del seu deure i la millor protecció dels interessos d'aquella persona.
   10. El Graduat Social mantindrà les necessàries relacions de cooperació amb els membres de les altres professions jurídiques.
  7. OBLIGACIONS EN LES SEVES RELACIONS AMB LA PART ADVERSA

   1. El Graduat Social haurà d'abstenir-se de tota relació amb la part contrària quan aquesta estigui dirigida per un altre Graduat Social o un altre professional; en aquest cas haurà de mantenir sempre amb aquest les relacions derivades de l'assumpte.
   2. En cas que la part contrària no estigui assessorada per un altre Graduat Social o un altre professional, haurà d'evitar abussos en els tractes i propostes que li efectui i haurà de recomanar-li que obtingui l'assessorament d'un Graduat Social.
   3. En tot cas, el Graduat Social haurà de donar a la part contrària un tracte considerat i cortès, evitant accions que li puguin suposar una lesió injusta.
  8. DEL SECRET PROFESSIONAL

   1. El Graduat Social té el dret i l'obligació de guardar secret professional respecte dels fets dels que tingui coneixement per raó de qualsevol de les modalitats d'actuació professional.
   2. El secret professional exigeix del Graduat Social la no revelació de fets, dades o informacions de caràcter reservat o confidencial, ja procedeixin del seu client, del contrari o d'un altre company, que hagi obtingut per raó de l'exercici de la seva professió en el marc dels assumptes del seu client.
   3. El Graduat Social haurà de fer respectar el secret professional als seus empleats i a qualsevol persona física o jurídica que col·labori amb ell en la seva activitat professional.
   4. L'obligació de respectar el secret professional subsistirà fins i tot, després d'haver cessat en la prestació de serveis.
   5. El Graduat Social no podrà gravar, sense la conformitat expressa de tots els Graduats Socials i professionals que hi participin, les converses mantingudes per qualsevol mitjà amb aquests. Les gravacions quedaran compreses en el secret professional i no podran fer-se públiques sota cap concepte.
   6. El Graduat Social s'haurà d'abstenir d'entregar al seu client les cartes, comunicacions o notes que rebi del Graduat Social o del professional que assisteixi a l'altra part amb motiu d'un assumpte professional, a menys que resulti expressament autoritzat per aquest.
   7. El Graduat Social que es vegi perturbat en el manteniment del secret professional haurà de comunicar-ho amb la màxima urgència a la Junta de Govern del seu Col·legi.
   8. El Graduat Social només podrà quedar dispensat de guardar secret professional, mitjançant autorització expressa i motivada del President del seu Col·legi, en els següents casos:
    1. Quan prèviament hagués estat rellevat del mateix per l'interessat o els seus hereus.
    2. Quan es tracti d'evitar una lesió de suma gravetat i notòriament injusta pel propi Graduat Social o un tercer, limitant-se l'autorització respecte d'aquells fets o informacions estrictament precises per impedir la lesió.
  9. DE LA VÈNIA

   1. Quan un Graduat Social, a l'encarregar-se de la direcció de qualsevol tema professional o dels assumptes d'un client, o després d'iniciada la mateixa, tingués coneixement que abans havia estat encomanat aques tema o assumits aquells assumptes per un altre company, haurà de guardar vers aquest l'oportuna consideració, informánt-li de la seva decisió i sol·licitant-li la vènia per escrit o per qualsevol altre mitjà que acrediti l'esmentada sol·licitud.
   2. El Graduat Social de qui es sol·licit la vènia haurà d'atorgar-la amb la major urgència. En el cas que no hagi rebut l'import dels seus honoraris, degudament facturats, el Graduat Social ho posarà en coneixement del que el succeeixi i, en el seu cas, del Col·legi als efectes de la col·laboració d'aquell en la percepció dels esmentats honoraris.
   3. Les qüestions que puguin suscitar-se en relació amb la sol·licitud d'atorgament de la vènia hauran de ser resoltes per la Junta de Govern del Col·legi, la qual podrà autoritzar la intervenció d'un nou Graduat Social en els assumptes del client d'un altre company, tot i quan aquest hagués denegat la vènia, sense perjudici del seu dret a l'exercici de les accions precises per al cobrament dels honoraris pendents de pagament.
  10. DE LA PUBLICITAT

   1. Els actes de publicitat que realitzin els Graduats Socials hauran de sometre's al que disposa la normativa aplicable i en tot cas hauran de respectar les següents normes:
    1. La publicitat haurà de ser de caràcter informatiu i no persuasiu.
    2. No contindrà comparacions amb altres professionals, siguin o no Graduats Socials.
    3. No contindrà referències a avantatge en el cost dels serveis.
    4. Haurà d'indicar el seu caràcter de publicitat.
    5. Haurà de ser veraç, sense que pugui contenir resultats impossibles de complir.
  11. COMISSIÓ DEONTOLÒGICA

   1. En el si del Consejo General es constituirà una Comissió Deontològica que vetllarà pel compliment del present Codi, d'ofici o a instància de qualsevol Col·legi, de qualsevol Graduat Social, de qualsevol persona que mantingui una relació professional amb un Graduat Social.
  12. ENTRADA EN VIGOR

   1. Les normes contingudes en aquest Codi Deontològic entraran en vigor a la data següent de la seva inserció a la pàgina web del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.