• CONTACTE
  • Comissions Col·legials

    Per tal de col·laborar amb la Junta de Govern en l’estudi, desenvolupament i posada en pràctica, tant de les activitats detallades estatutàriament en l’art.72 dels Estatuts del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona (DOG del 18/12/2018), com d’altres que s’han estimat convenients, s’han creat les comissions que a continuació es detallen.