• CONTACTE
 • Comissions Col·legials

  Per tal de col·laborar amb la Junta de Govern en l’estudi, desenvolupament i posada en pràctica, tant de les activitats detallades estatutàriament en l’art.72 dels Estatuts del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona (DOG del 18/12/2018), com d’altres que s’han estimat convenients, s’han creat les comissions que a continuació es detallen.

  • Comissió de Deontologia i Ètica Professional, Intrusisme, Costes i Honoraris
  • Comissió d'Orientació Jurídica i Justícia Gratuïta
  • Comissió dd'Organismes Administratius VISUALITZAR ACTES
  • Comissió de Tribunals i Jutjats VISUALITZAR ACTES
  • Comissió de Regulació de la Professió, Universitats i Nous Col·legiats
  • Comissió de Mediació
  • Comissió de Dret Social Comunitari i Estrangeria
  • Comissió Fiscal-Tributària
  • Comissió d'Auditoria Socio-Laboral
  • Comissió de Noves Tecnologies
  • Comissió de Formació i Màsters propis
  • Comissió de Cultura, Esport i Temps Lliure
  • Comissió de Recursos Humans
  • Comissió d'Igualtat