• CONTACTE
 • Accés a professionals

  Accés a professionals

  CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL. "COMPTABILITAT AVANÇADA"- SETEMBRE 2023-

  Barcelona a 22/07/2024

   A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

   

  Dades del curs: 
  Durada: 
  60h. 

  Dades:  Del 21 de setembre al 2 de novembre de 2023 (Dies 21, 26, 28 de setembre i 3, 5,  9, 10, 17, 19, 24, 26 i 31 d'octubre i 2 de  novembre).
  Horari: 9 a 14hrs.
  La última sessió del 2 de novembre, serà presencial al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona (C/Còrsega, 227-229 entlo. 08036 Barcelona). en horari de 9 a 14h.


  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma, tindreu el contingut interactiu del curs que anireu fent al vostre ritme. També l'accés a les sessions de videoconferències complementaries, que es realitzaran els dies indicats, i el material que es farà servir per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 18 de setenbre.
  Preu: 0€.  


  Poden accedir a aquests curs persones treballadores adscrites al Règim General, Autònomes i desempleades.
  Curs amb places limitades!!

   

  Per tal de formalitzar la inscripció caldrà que ens enviïs la següent documentació al mail silvia@graduados-sociales.com:

  • Annex (emplenar i signar).
  • Fotocòpia DNI
  • Darrera nòmina o rebut autònom
  • Per a les persones desempleades: DARDO 


  Docent:
  Sr. Amadeu Ibarz.
   
  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.

   


  CURS SUBVENCIONAT.  

   

  OBJECTIU GENERAL

  L'acció formativa té com a objectius generals:

  -Donar una visió global i integradora de la comptabilitat.
  -Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
  -Definir la relació entre comptabilitat i finances.

     

  CONTINGUTS

  1. Recordatori de conceptes generals.
  1.1. Cas pràctic.

  2. Immobilitzat.
  2.1. Valoració dels immobilitzats.
  2.2. Amortització.
  2.2.1. Comptabilització.
  2.2.2. Normativa fiscal de valoració.

  3. Provisions i deterioraments de valor.
  3.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor.
  3.1.1. El principi de prudència.
  3.2. Principals provisions en el PGC.
  3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior.
  3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC.
  3.3.1. Tractament comptable incial i posterior.
  3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en l'impost de Societats.
  3.4.1.Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles.

  4. Moneda estrangera.
  4.1. Concepte d'operació en moneda estrangera.
  4.1.1. Distinció d'operació en moneda estrangera i operacions amb l'exterior.
  4.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera.
  4.2.1. Diferències de canvi.
  4.2.2. Partides monetàries i no monetàries.
  4.3. Tractament comptable de les operacions.
  4.3.1. En el moment de realitzar-se.
  4.3.2. En el moment final Ajustaments a final d'exercici.

  5. Valors mobiliaris.
  5.1. Concepte de valors mobiliaris.
  5.2. Principals tipus de valors.
  5.2.1. Instruments de patrimoni
  5.2.2. Instruments de deute.
  5.3. Classificació dels instruments financers actius en PCG.
  5.3.1. Informació que ens aporta la classificació.
  5.3.2. Grups.
  5.4. Classificació dels instruments financers actius en PCG de Pymes.
  5.4.1. Grups.
  5.5. Concepte de cost amortitzat.
  5.5.1. El tipus d'interès efectiu.
  5.5.2. Significat.
  5.5.3. Càlcul.
  5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions.
  5.7. Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d'exercici.

  6. Comptabilització de l'impost de societats.
  6.1. Diferència entre impostos directe i impostos indirectes.
  6.1.1. Principals impostos de cada tipus.
  6.2. Definició de l'Impost de Societat.
  6.2.1. Àmbit d'aplicació.
  6.2.2. Base imposable.
  6.2.3. Tipus impositiu.
  6.3. Diferències entre el resultat comptable i la base imposable.
  6.3.1. Tipus de diferències: Permanents i temporànies.
  6.3.2. Diferències entre unes i altres.
  6.4. Comptabilització de l'impost.
  6.4.1. Impost corrent.
  6.4.2. Impost diferit.
  6.4.3. Actius i passius per diferències impositives.
  6.5. Bases imposables negatives.
  6.5.1. Compensació.
  6.5.2. Crèdit impositiu.

   

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.